Savvusann logo

Ku pruugit Savvusanna võrgulehte sis olõt nõun prännikide pruukmisõga.

Pränniku

Savvusanna lehe pääl pruugitas prännikit, et leht parõmbahe tüütäsi ja et korjada pruukmisstatistikat.

Savvusanna lehe kaemisõga annat uma nõunolõgi prännikide pruukmisõs nii nigu allpuul seletet.

Prännik om väiku tekstifail, miä võrgukaemisprogramm pand automaatsõhe pruukja massinahe. Prännigu võiva olla mitmõsugutsidõ teenüsepakjidõ, näütüses Google'i vai Facebooki luudu. Prännikufaili olõ-õi puutrilõ ohtligu.

Prännikit om kattõ tüüpi:

Püsüvä prännigu jääse pruukja puutrin olõvahe prännikide faili püsümä. Naid võidas pruuki näütüses pruukja ku sakõstõ lehe pääl käüjä ärtundmisõs ja lehe sisu säädmises pruukja tarviduisi perrä vai statistiliidsi andmidõ korjamisõs.

Seansipränniku omma aotlidsõ ja kaosõ är, ku pruukja lehe päält är lätt vai uma võrgukaeja kinni pand. Seansiprännikit võidas pruuki näütüses tuujaos, et olõsi võimalik võrgulehe kaudu teenüst, kaupa vms telli.

Prännikit pruugitas teedüse korjamisõs tuu kotsilõ, kuis lehte pruugitas, et taad pruukjilõ mugavambas ja pruukjasõbraligumbas muuta. Lisas avitasõ prännigu korjada pruukjastatistikat, miä lupa mõõta ja paranda lehe tüütämist ni and alosandmit parõmba müügitüü jaos.

Ku pruukja võrgokaemisprogrammi säädmiisin omma prännigu lubadu, sis loetas, et pruukja om prännikidõga nõun. Sagõhõhe lupasõ võrgokaemisprogrammi vaikimiisi tuud, et massinahe jääse prännigufaili. Pruukja või uman massinan prännikide tarvitamisõ är keeldä vai naa säält är kistuta. Tuujaos tulõ muuta uma võrgukaeja säädmiisi. Mõni leht ei tarvitsõ siski ilma prännikidõlda kõrraligult tüütä. Oppust võrgukaejast prännikide ärkistutamisõs ja säädmises löüd näütüses tast: Chrome, Internet Explorer.

Pruukmisstatistiga korjamisõs tarvitas Savvusanna leht Google Analytics'i teenüst. Taaga korjatas andmit alllehti kaemisõ, kaemisao, kaemiisi arvo, pruugituisi massinidõ, sisseminemisviise ja muu statistiga kotsilõ.

Google Analytics või siski korjada andmit pruukjidõ tegemiisi kotsilõ ka ilma prännigufailõ pruukmalda. Tuujaos, et Google Analytics es saanu andmit pruuki, saa pruukja panda umma massinahe Google Analyticsit kiildvä rakõndusõ.