Savvusann logo

Avaldatud: 3 May, 2013

Suitsusaunade rändnäitus

Näütüst “Savvusann – mi uma sann”, saa kävvü kaeman Vana Võromaa ja Setomaa eri paigun aastak otsa. Tinavaasta om näütüs kaemisõs olnu joba Veriora raamadukogon, Mikidämäe vallamajan, Põlgastõ raamadukogon, Vahtsõliina rahvamajan. Lehekuun saa näütüsel kävvü Meremäe vallamajan, piimäkuun Haani külän RMK majan, hainakuun Misso rahvamajan. Põimukuust süküskuu keskpaigani om näütüs üllen Moostõ mõisan folgikuan, süküskuu tõsen poolõn ja rehekuun oodõtas näütust kaema Põlva keskraamadukokko ja märdikuun saa näütust nätä Seto talomuuseumin.

Näütüse põhijaon omma pildi esisugumaidsist suidsusannust kõikist Vana Võromaa kihlkundõst ni mõnõst Setomaa nulgast. Jutu kõnõlõsõ võrokõisi savvusannakombist. Näütüsel saa kaija peris-sannast kümme kõrda tsillembat sannakõist, millel kääävä  katus ja lagi päält valla, nii et saa täpsäle perrä uuri, määne sõs üts kõrralik Võromaa sann ka sisestpuult om.

Näitus valmis 2011. aasta sügisel MTÜ Hinokad ja Võro Seltsi VKKF koostööna, näituse valmimist toetas Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-programmist. Näitus on olnud väljas piirkonna erinevais rahvamajades, külakeskustes, raamatukogudes. Soovijad saavad näitust tasuta tellida Võro Selts VKKF kaudu, täpsemalt kokkuleppimiseks võtta ühendust:

Näütüse pandsõva kokko 2011. aastagal MTÜ Hinokad ja MTÜ Võro Selts VKKF, näütüse tegemisõs andsõ tukõ Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-programmist.

Näütüs om üle Vana Võromaa olnu kaemises mitman rahvamajan, küläkeskusen vai raamadukogon.

Tahtja saava näütüst telli Võro Seltsi VKKF käest, rahha tuu iist ei küsütä. Täpsämbalt saa küssü:

Külli Eichenbaum, tel 56611924,

kylli.eichenbaum@wi.ee