Savvusann logo

Avaldatud: 5 November, 2020

Võro keele nädälil tull trükükuast Vana-Võromaa savvusanna teemaline võro-eestikeeline sainakallendri 2021 aastagas.

Kallendri piltevalik vii meid aastagatsõõri rändäma eri sannu ja sannaperride piten. Saa vett ja puid sanna vitä, sanna küttä, vihtu ja vihta tetä. Saa sannan kävvü ja sannast iäämulku hüpädä. Tähtsä tüü om ka savvusanna ehitämine ni ehitüses tarvilidsi palke mõtsast tuuminõ. Ja suidsulihahõng sannast vasta jõulukuud…

Pildi om tennü Treiali Andres 2019. aastagal näutüse “Mõskmisõ luuminõ” jaos. Prõllaki ringi rändäv näütüs kõnõlõs luu Vana-Võromaa inemiisist, kinkalõ om savvusann egäpäävätse elo osas.

Kallendrin omma kirän võrokõisilõ tähtsä pühä ni tähtpäävä. Egä kuu kotsilõ om üts võrokeeline umbõtark vai sõs krutskilinõ ütelüs.

Kallõndri tegemist kõrraldas Võro Instituut. Sainakallõndrit saa osta ja telli Võro Instituudin (Tarto tn 48, Võro).

Pääle sannakallendri om tõisi piltega kallendreid kah saija, kinkal huvvi, saa täpsämbalt kaija e-poodist kallendride tellmise lingi alt.

 

Täpsämb teedüs:

Külli Eichenbaum

Uma Puut

kylli.eichenbaum@gmail.com

tel 56611924