Savvusann logo

Avaldatud: 7 January, 2014

2013 aastaga sügüse ilmu tiidüsaokirjun kats artiklit Vana Võromaa suidsusannu ja sannakombide asjan.

Rehekuun trüküst tulnu Eesti Rahva Muuseumi aastagaraamadun nr 56 om Tartu Ülikooli etnoloogia osakunna tiidrü Ester Bardone ja sama osakunna magistrandi Epp Tamme ütine artikli “Suitsusaunapärandi loomisest Võrumaal”.

Põhjaligun artiklin kirotadas, mändse omma Võromaa inemiisi arrvusaamise suidsusannakombist ku egäpäävä elo osast ja kuis kaijas sannakombide ku kultuuriväärtuse pääle. Uuritas ka tuud, kuis kogukond ja ütsiku inemise saava arrvu UNESCO hõlma ala minekist, midä tuu and võrokõisile ja kas/kuis avitas võrokõisil umma näko hoita. Valla om kirotet ka kultuuriperändüse luumise tähendüs ni laembalt kultuuriperändüse-poliitiga võrokõisi kogokunna suidsusannakombestigu näütel.

Ester Bardone om uurnu Eesti turismi- ja teenussepakmise väikuettevõtjide päält maaelo näütämise/etendamisega köüdet mõttõviise ja kombit. Seolsamal teemal kokko pantu doktoritüüd kaitsõ Ester 2013 aastaga 17. joulukuu pääväl Tartu Ülikoolin ja sai doktori kraadi. Doktoritüün “My Farm is My Stage: A Performance Perspective on Rural Tourism and Hospitality Services in Estonia” om ütes uurmisalodsõs asjas suidsusannan käümine.

Märdikuun ilmu Viljandi kultuuriakadeemiä aoakiri “Studia Vernacula”, kos om avaldet Külli Eichenbaumi ja Kalle Elleri artikli “Suitsusaunade põlengutest ja nende ärahoidmisest”.

Savvusannu palamiisi asjun selgemba pildi saamisõs om pästeammõdilt küsüstü suidsusannu palamiisi andmit Vana Võromaa jaon aastide 2010-2012 kotsilõ ja saadu teedüs läbiuuritu. Artiklin om seletedü sannu palamamineki põhjussit ja antu juhatuisi, kuis palangit är hoita – midä tähele panda nii sanna ehitusligu külle päält kus anna kütmise man.

Jutu kirotajist om Eichenbaumi Külli Vana Võromaa suidsusanna kuuntüükogo asjaajaja, Elleri Kalle om palkehitüisi ja rahvakombidõ as´atundja, kiä om põh´aligult uurnu esisugumaidsi põlisrahvidõ ello, kombit, säälhulgan ehitüskunsti.