Savvusann logo

Avaldatud: 24 July, 2014

Suitsusaunapäev

Edimädsel pääväl om Mooska talon sanna-perimüsmeditsiini opitarõ, oppas Sarvõ Mikk. Sannan om pruugit hulga esisugumaidsi sõnno, ütlemiisi ja suuvmiisi. Noidki saa oppi.

Samal aol oppas Jalaja Aivar Ööbiksaarõ talon sannapalkõ tapitamist ja varamist. Päält tuud mindäs ütenkuun sanna ja iloõdagulõ Plaksi küllä Tuulõpesä tallo.

Tõsõl pääväl saias kokko Haani rahvamajan, kost mindäs edesi sannu mano. Tetäs talgotöid, opitas sanna kütmä ja tetäs üten perrerahvaga süvvä. Õdagu saa sanna kah.

Perämädsel pääväl saa Haanimaa savvusannuga tutvas tsõõrsõidu pääl, pääle naatas kell 11 Plaanilt Papi talost.

Kelläst 13st omma huvilidsõ oodõdu Suurõ Munamäe suvõtarrõ, kon tetäs näputüüd, saa pruuvi rahvapille ja mekki lõkkõ pääl tettüt süüki. Munamäe tornin om sannanäütüs.

Kae täpsämbat teedüst edesi:

Põimukuu 8. päiv – riidi

Kell 12 nakkas Mooska talon rahvameditsiini ja tervüse opitarõ. Ummi tiidmisi jaga Sarvõ Mikk.

Sannankäümise ja sannan ravitsõmise man om päätähtsä hindä miil ja olõmine, a niisamate ka sannaimä ja sannaesä avvustamine. Sannakuntse manu käü pallõmine ja tennämine, sõnno lugõmise ja sobimise. Sanna minnen tervitedäs sanna ja sannalõunu, sannast minnen tennädäs sanna kütjat, viituujat, sannaessä. Vihta lüüven loedas teno- ja tervüsesõnnu.

Opitarõn saami tutvas sannasõnnuga – midä ja kuimuudu sannan üldä ja mõtõlda uma iho ja henge praavitamises; kuimuudu saa esi hinnäst sõnnu ja sobimisega avita.

Viil kõnõlemi aorehkendämisest, kuu pehmest ja kalõst aost, puie väest, vihtu tegemisest, sannakütmise puiest, sannavii tuumisõst, lätteviist.

Oppusõ kinnitüses om sannankäümine, kon saa kõneldu tarkuisi pruuvi ja pruuki.

Küsü täpsembält Veeroja Eda käest: eda.veeroja@gmail.com

Oppusõ ütentegemine mass 15 eurut. Oppusõ jaos tulõ üten võtta sanna-as´a ja külütämisõs pasva matt vai tekk.

Panõ hinnäst aigsahe kirja!

Kell 12 nakkas Ööbiksaare talon ehitüse-oppus: palgele vara ragumine ja tappe tegemine. Juhatas ja oppas ehitüsmeistri Jallai Aivar.

Ööbiksaare ehitüsmeistre (http://www.oobiksaarepalkmajad.ee) omma päält paarikümne aastaga palgest huunit tennü. Tüütarõn jaetas uma tiidmisi ja opatas palgitüüd: alostusõs kooritas liimeistriga palki, sõs opitas selges tan kandin pruugitava tapi ja opitas ka vara ragoimist ja passitamist. Kiä taht, saa meistri juhatamisel tetä hindäle tarvildsõ puu-asja kodo ütenvõtmisõs. Õppuse lõpun saa sanna minna.

Küsü täpsembält Veeroja Eda käest: eda.veeroja@gmail.com

Oppusepäiv ütele inemisele mass 15 eurut. Üten tulõ võtta tüürõiva ja sanna-as´a. Kiä taht, või esi uma tüüriista üten võtta.

Panõ hinnäst aigsahe kirja!

Kell 19 om ILOÕDAK Plaksi külä Tuulepesa talun. Pidolõ saa priilt!

Põimukuu 9. päiv – puulpäiv, sannapäiv

Kell 10 tuldas kokko Haani rahvamajja, saijas tutvas. Edesi mindas talodõhõ sanno mano, tetäs talgutüüd, opitas suidsusanna kütma, tetäs ütenkuun perrerahvaga lõuna- ja õdagusöögi, käüdäs sannan.

Sannapääväs tulõ hinnäst varramba kirja panda, sõs saa ka täpsämbat teedüst. Kotussid olõ-i pallo. Massa tulõ 10 eurut. Kirjapandmine: Veeroja Eda, eda.veeroja@gmail.com

Põimukuu 10. päiv – pühäpäiv

Kell 11 nakkas Plaanilt Papi talo mant pääle ütine ringisõit Haani kandi talode esisugumaidsi suidsusanno kaemisõs. Sannu manu juhatasõ ja jutujärge hoitva Näki Silver ja Krista. Sõidumassin piät hindäst olõma, aigu lätt paar tunni. Sannatsõõr om massulda, a tulõjail pallõmi hindäst teedä anda Veeroja Edale: eda.veeroja@gmail.com

Kell 13 – 15 kutsva Haani naasõ ja mehe rahvast Suvõtarrõ, midä peetäs Suurõl Munamäel. Tegemist om nii latsil ku täüsinemiisil – saa meisterdä ja tetä näputüüd, pruuvi esi lõõtsa vai kandlemängu, veerütä laulu ja maitsa lõkke pääl tettü süüki.

Suurõ Munamäe tornin saa kaija näütüst Haanimaa suidsusannust.

Täpsämb teedüs kõiki ettevõtmiisi kotsilõ:

Lisainfo kogu sündmuse kohta:

Eda Veeroja

Kadri Valner

Kärt Salumets

Vett, tuld ja sannalõunu või-ei kiildä kinkalegi!