Savvusann logo

Avaldatud: 19 July, 2018

Mõnistõ Talorahvamuusõumin tetti 2018. aastaga hainakuu 14. pääväl pidoligult valla suidsusann. Muuseumirahva iistvõtmisel om kirivä aoluuga, mitu kõrda kotust vaihtanu ni vaihtepääl küländ väsünü sann saanu vahtsõ elo ja hõngu. Vana sann näge nüüt vällä noorõlik ja vahtsõnõ, külälist tervitas sannahõng.

Seo sann oll edimält ehitedü 1926. aastagal Mõnistõ koolimaja sannas. Tuud aigu olli koolidirektri pere ja opajide elokotus koolimajan ni sanna pruugiti kooli tüüperre sannana. Käigin oll tä 1986. aastagani ja sääl käve sannan pääle kooliperre viil neo asundustalode perre, kinkal umal olõ-es sanna. Sannapäälitsel olli hoiul koolilatsi suusa. 1986. aastagal sai Mõnistõ sovhoosi ehitustüüline ja pottsepp Partsi Jüri koolimaja remontmise ja värmise iist hindäle vana sanna, midä koolil inämp vaja es olõ. Vahtsõnõ peremiis vidäsi sannakõsõ üten tükün Mõniste muuseumi lähiksele uma krundi pääle. Sann jäi tõisi majjuga puul-põiki ja aknõ-ussõga mõtsa poolõ. Vahtsõnõ peremiis oll tuudaigu joba viletsä tervüsega ja suurt ümbreehitüst ette es võta, a tekk korsnaga aho, seo tähend, et sann sai niiüldä „puhtas“ sannas. 1994. aastal peremiis kuuli, krunt, kon maja ja sann olli, ostõti 1996. aastal muuseumilõ. Pikka aiga es jõvva ka muuseum taaga midägi ette võtta ja sann saisõ edesi, näoga mõtsa poolõ. Sanna kõrdategemise võtt muuseum ette paar aastakka tagasi. Sann laotedi palgi kaupa valla ja panti kokko vahtsõn paigan – eelmidse kotusõ lähiksel, a ussõga muuseumi poolõ ja tõisi majjuga samapiten. Sann sai vahtsõ põrmandu, laba, katussõ ja ka süäme – keresse.

Inne pidolist vallategemise päivä oll sanna iks mitu kõrda proovis kütet, kats kõrda liha suitsutõt ja sannan käutü. Pidolidsõ avamise jaos oll sann kõrraligult kütet ja uutsõ sannaliisi. Pääle sannavana lepitämist sai sannan lõunu võtta ja vihtu. Edimese sannakäigi juhat sisse Veeroja Eda, kiä kõnel uma perre sannakombist ja tan sannan kombit ka peeti.

Muusõumi sannan saa edespiten oppi Vana-Võromaa sannakombit, tetäs muusõumitunne, opipäivi ja kõrraldadas vallaliidsi sannapäivi.

Muusõumil om üts viil vanõmp, tsaariao talu suidsusann, a tuud ei kütetä. Sääl saat kaia kuis tuul aol sannan käüti.

Suidsusann om Vana-Võromaa kultuuriruumin ja eloviien olnu tähtsa aost aigu. Alaten 2014. aastaga märdikuust om mi suidsusannakombõ UNESCO vaimlidsõ kultuuriperändüse esindüsnimekirän.

Mõnistõ talomuusõum om Eestin kõgõ vanõmb vabaõhumuusõum. Tan kuuld lugusid, midä mujjal kõnõlda-ei ni olõ-i ka kirja pantu. Ütte põnõvat luku kohaligust aoluust sai kuulda ka sanna vallategemise aigu, a seo luu teedäsaamisõs tulõ esi muusõumihe tulla. Muusõum om Võru maakunnan Rõuge vallan Kuutsi külän. Alaten 2015. aastagast om muusõum Võro Instituudi muusõumiosakunna valitsusõ all.

 

Täpsämb teedüs muusõumi ja sanna kotsilõ:

Hele Tulviste

muusõumijuhataja

tel 5622 7650

info@monistemuuseum.ee

 

Teedüsse kirot Külli Eichenbaum

Vana-Võromaa savvusannu kuuntüükogo

tel 5661 1924

kylli.eichenbaum@gmail.com