Savvusann logo

Avaldatud: 17 October, 2012

Räpinas arutati suitsusaunatava hoidmise tegevusplaane

Neläpääväl, lehekuu 17. pääväl tulliRäpinähe Keskkunnamajja kokko inemise Võromaa eri nukkõst arotama mõttit, kuis saanu toeta suidsusannu ja kombidõ edesipüsümist uma kandin.

Arotusõ käigin kõnõldi maaelost, mis om suidsusanna püsümise man jo kõgõ tähtsämb – sann käü iks maaelämise manu. Juttu oll ka tuust, kuis sannaumanik võinu saija nõvvu ja api sanna ehitamise vai remontmise asjan. Sannu ja sannakombide alalhoitumise jaos om vajja, et inemise tiiäsi seost asjast inämb. Tuu hääs om jo ütsjago tüüd är tettü – olõman om kodoleht, ringi liigus sannanäütüs, õkva tull trüküst raamat ja suvõl saa valmis lühkü film. Huviliisi jaos om sannapäivi kõrraldadu ja naid tulõ ka seo suvi. Uuritu om prõllatsid sannakombit ja käütü sannu üles võtman. Jututsõõr käändse ka suidsusannaelamuse ”müümise” pääle. Suidsusann om turistile põnnõv, a õnnõ sõs, ku tuu sanna lugu kõgõ kombidega ka vällä tulõ. Müümise man olõvit ohtõ tulõ läbi märki, mitma jututsõõrilidsõ tulõti miilde, et turism tohe-i olla seon asjan päämäne.

Suidsusanna kuuntüükogo sai tsõõriklavva arotusõst mitmit tsihte ja kuuntüü-lubamiisi. Kokko pandas tegevüskavva, midä om vajja UNESCO esindüsnimekirja taotluse jaos. Taotlus tahetas valmis saija 2013. aasta keväjes.

Pääle arotust sai nätä vahtsõt raamatut ”Mi uma savvusann”, miä kõnõlõs vana Võromaa ja Setomaa suidsusannust ni sannakombist. Raamadu kokkosäädja Margna Epp kõnõl raamatu saamise luu ja Elleri Kalle jutust rahvalõ suidsusannu tegünemise luku. Juttõ vaihele laulõti ütenkuun rahvalaulõ, miä kõnõli ütte vai tõist muudu sannust. Põnõvit sannalugusid kõnõli viil tõsõki raamatu tegemise man olnu asjalise.

Raamatu välläandmist tugõsi MTÜ Hinokad, Kultuuriministeerium Vana Võromaa kultuuriprogrammist, Eesti Kultuurkapital, Piiriveere Liider LEADER-programmist, Võro Instituut. Teno näile saa 500 raamatut jaka avaligus pruukmisõs, nii võro ku seto kultuuriruumin. Raamat jõud tan kandin egä küläraamatukogo riiulihe, koolehe, umavalitsusilõ, luudusõ- ja kultuurihoitmisõ asutuisilõ, muuseumele ja suidusannuga turismitalodehe.

Raamadu välläandja om Võro Selts VKKF, raamatut saa prõlla osta Võro Instituudist ja edespidi ka poodest vai laatu päält.

Täpsämb teedüs:

Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@wi.ee

Triinu Ojar (Võro Selts VKKF), tel 53 32 21 53, triinu.ojar@wi.ee